MS-based TCPA is a grass-roots initiative started by Connie Jimenez (Amsterdam UMC, The Netherlands and co-chair of the HUPO Cancer Project), who teamed up with Tiannan Guo (Westlake University, China) during the HUPO2017 meeting in Dublin. MS-based TCPA is currently a joined effort of 6 committed cancer proteomics laboratories world-wide also including MPC in Bochum, Germany (Barbara Sitek), Karolinska Institute in Stockholm, Sweden (Janne Lehtio), Lund University, Sweden (Gyorgy Marko-Varga) and TUM, Germany (Bernhard Kuster).

References

The cancer proteomic landscape and the HUPO Cancer Proteome Project (2018) Jimenez CR, Zhang H, Kinsinger CR, Nice EC. Clin Proteomics 15:4.

DPHL: A pan-human protein mass spectrometry library for robust biomarker discovery (2020) Tiansheng Zhu, Yi Zhu, Yue Xuan, Huanhuan Gao, Xue Cai, Sander R. Piersma, Thang V. Pham, Tim Schelfhorst, Richard R Goeij De Haas, Irene V. Bijnsdorp, Rui Sun, Liang Yue, Guan Ruan, Qiushi Zhang, Mo Hu, Yue Zhou, Winan J. Van Houdt, T.Y.S Le Large, J. Cloos, Anna Wojtuszkiewicz, Danijela Koppers- Lalic, Franziska Bottger, Chantal Scheepbouwer, R.H Brakenhoff, G.J.L.H. van Leenders, Jan N.M. Ijzermans, J.W.M. Martens, R.D.M. Steenbergen, N.C. Grieken, Sathiyamoorthy Selvarajan, Sangeeta Mantoo, Sze Sing Lee, Serene Jie Yi Yeow, Syed Muhammad Fahmy Alkaff, Nan Xiang, Yaoting Sun, Xiao Yi, Shaozheng Dai, Wei Liu, Tian Lu, Zhicheng Wu, Xiao Liang, Man Wang, Yingkuan Shao, Xi Zheng, Kailun Xu, Qin Yang, Yifan Meng, Cong Lu, Jiang Zhu, Jin’e Zheng, Bo Wang, Sai Lou, Yibei Dai, Chao Xu, Chenhuan Yu, Huazhong Ying, Tony Kiat-hon Lim, Jianmin Wu, Xiaofei Gao, Zhongzhi Luan, Xiaodong Teng, Peng Wu, Shi’ang Huang, Zhihua Tao, N. Gopalakrishna Iyer, Shuigeng Zhou, Wenguang Shao, Henry Lam, Ding Ma, Jiafu Ji, Oi Lian Kon, Shu Zheng, Ruedi Aebersold, Connie R. Jimenez, Tiannan Guo. Genomics Proteomics Bioinformatics 18(2):104-119.

Standardization and Harmonization of Distributed Multi-National Proteotype Analysis supporting Precision Medicine Studies (2020) Yue Xuan, Nicholas W. Bateman, Sebastien Gallien, Sandra Goetze, Yue Zhou, Pedro Navarro, Mo Hu, Niyati Parikh, Brian L. Hood, Kelly A. Conrads, Christina Loosse, Reta Birhanu Kitata, Sander R. Piersma, Davide Chiasserini, Hongwen Zhu, Guixue Hou, Muhammad Tahir, Andrew Macklin, Amanda Khoo, Xiuxuan Sun, Ben Crossett, Albert Sickmann, Yu-Ju Chen, Connie R. Jimenez, Hu Zhou, Siqi Liu, Martin R. Larsen, Thomas Kislinger, Zhinan Chen, B. L. Parker, S. J. Cordwell, B. Wollscheid and Thomas P. Conrads. Nature Communication 11(1):5248. doi: 10.1038/s41467-020-18904-9